Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INCIBE lanza unha nova invitación pública para a colaboración na promoción de Proxectos Estratéxicos de Ciberseguridade en España | Gaiástech

INCIBE lanza unha nova invitación pública para a colaboración na promoción de Proxectos Estratéxicos de Ciberseguridade en España

universidadesciber
 • O Instituto Nacional de Ciberseguridade lanza unha invitación pública co obxectivo de promocionar o desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos que xeren coñecemento e a transferencia do mesmo á sociedade e a economía no ámbito de ciberseguridade.
 • Esta iniciativa está destinada a universidades públicas ou consorcios integrados por universidades públicas e privadas.
 • A dotación orzamentaria global para este investimento ascende a 18.000.000€.

INCIBE publicou unha nova invitación pública para a colaboración na promoción de Proxectos Estratéxicos de Ciberseguridade en España.

Esta invitación está destinada a universidades públicas ou consorcios integrados por universidades públicas e privadas nos cales unha universidade pública exerza o rol de coordinación e administración do consorcio á data de publicación desta convocatoria. O obxectivo é promocionar o desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos que xeren coñecemento e transferencia do mesmo á sociedade e a economía, no ámbito de ciberseguridade.

As universidades públicas ou consorcios, a través da presente invitación, terán a oportunidade de contribuír á consolidación do ecosistema de coñecemento e tecnoloxía, promovendo a creación e o desenvolvemento de programas de investigación e innovación e o fortalecemento de capacidades en ciberseguridade para cidadáns e empresas baixo a fórmula de Proxectos Estratéxicos. INCIBE apoiará en réxime de cofinanciamento a organización e desenvolvemento da actividade académica investigadora despregada nos Proxectos Estratéxicos.

A finalidade dos proxectos deberá de ser o aproveitamento das oportunidades que ofrece a ciberseguridade, mediante medidas que a impulsen como motor de innovación e crecemento económico, social, inclusivo e sustentable así como o fortalecemento da competitividade a través das actividades de I+D no conxunto das tecnoloxías vinculadas á ciberseguridade. Así mesmo, terán como obxectivo impulsar o liderado das empresas españolas no proceso de transformación dixital da sociedade e os sectores produtivos, exercendo deste xeito un efecto tractor sobre o resto dos sectores.

Os tópicos de investigación en ciberseguridade deberán corresponderse coas temáticas que a continuación se expoñen:

 • Loita contra os insiders.

 • Criptografía avanzada resistente a ataques cuánticos.

 • Solucións para a seguridade de datos e previr o seu uso malicioso.

 • Sistemas innovadores para a avaliación, cumprimento normativo e certificación.

 • Xestión de identidades.

 • Ciberresiliencia da cadea de subministración.

 • Sistemas innovadores para a análise de seguridade de dispositivos IoT.

 • Sistemas para a protección fronte a ataques contra o espectro electromagnético.

 • Solucións innovadoras en ciberseguridade para redes 5G.

 • Ciberseguridade no vehículo conectado.

 • Ciberdiagnóstico automatizado para pemes e autónomos.

 • Sistemas innovadores para o descubrimento e análise de servizos na rede.

 • Investigación a partir de contornas simuladas (reclamos).

 • Detección de vítimas de ciberdelitos.

 • Detección de vítimas de botnets a través de técnicas innovadoras.

 • Sistemas para o seguimento de cripto-transaccións.

 • Sistema de detección de sms e mensaxería instantánea fraudulentos e campañas

  asociadas.

 • Atribución de ciberameazas mediante técnicas innovadoras.

A dotación orzamentaria global para esta invitación ascende a 18.000.000€ con un número máximo de 20 proxectos financiables. As actuacións para desenvolver terán unha duración máxima de 4 anos, sendo preceptivo que a partir do 1 de xaneiro de 2026 o proxecto finánciese integramente con fondos propios da universidade pública ou consorcio colaborador.

Esta invitación estará aberta á invitación de propostas ata o 31 de decembro de 2023.

Para máis información sobre a invitación: aquí